Stickers Badges Naamplaten Linialen Typeplaten
Bel 088 433 35 00

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Novomark bv

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Koper: de wederpartij van Novomark bv, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf of een natuurlijk persoon;
Leverancier: Novomark bv; Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en koper.

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van leverancier.
4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De door leverancier gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Indien leverancier met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
3. Levertijden in offertes van de leverancier zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding / offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uit gegaan van door koper verstrekte onjuiste, onvolledige of te laat aangeleverde gegevens.
4. Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
5. Leverancier heeft het recht om zonder opgaaf van reden een overeenkomst niet uit te voeren. Als deze overeenkomst reeds betaald is door koper zal leverancier het betaalde bedrag terugstorten.

Artikel 5 Annulering - Herroeping - Bedenktijd
1. Indien koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gebonden aan leverancier de ontstane schade, zoals overeengekomen voorbereidingskosten, speciaal voor koper ingekochte materialen enz., te vergoeden.
2. Herroeping is mogelijk tot het moment van in productie gaan van de bestelde producten en / of uitvoering van bestelde diensten uit de overeenkomst. Koper kan bij de ACM een herroepingsformulier downloaden, invullen en aan leverancier sturen.
3. Bedenktijd; indien koper een bedenktijd wenst, kan dit aangegeven worden bij het aangaan van de overeenkomst. In alle andere gevallen bedraagt de bedenktijd de tijd tussen het aangaan van de overeenkomst door koper en de start van de uitvoering (gedeeltelijk of geheel) 
van de overeenkomst door leverancier.

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Uitsluiting herroepingsrecht is van toepassing voor producten die door leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

Artikel 7 Zet-, druk-, of andere proeven
1. Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op gebreken en fouten te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan leverancier terug te zenden. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 8 Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

Artikel 9 Eigendommen koper, pandrecht
1. Leverancier zal door koper aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder, onverminderd draagt koper tijdens de bewaring alle risico’s.
2. Koper verleent leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met leverancier in de macht van leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen koper in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden inbegrepen.

Artikel 10 Door koper aangeleverde materialen en producten
1. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in verwerkingsmoeilijkheden van de aangeleverde materialen of producten.
2. Leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid, het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur van de aangeleverde materialen en producten en de aangebrachte bedrukking of de uitgevoerde be-, of verwerking, noch voor het beschadigen van de aangeleverde materialen en producten.

Artikel 11 Levering
1. Levering geschiedt af fabriek van leverancier, indien de zaken worden bezorgd is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. Leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, draagt koper steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken door de vervoerder geldt als bewijs dat deze uiterlijk in goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 12 Eigendom productiemiddelen
1. Alle door leverancier vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, ontwerptekeningen, films, litho’s, clichés, halffabrikaten, modellen, zeefdrukvormen, stansmessen, stempelplaten, mallen, gietvormen enz. enz. blijven eigendom van leverancier ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. Leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan koper af te geven / of bedoelde zaken voor koper te bewaren. Indien wordt overeengekomen dat deze zaken door leverancier zullen worden bewaard geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid voor herhaald gebruik.

Artikel 13 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af )levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

Artikel 14 Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen van 10% ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt berekend.

Artikel 15 Garantie
1. Leverancier garandeert gedurende 12 maanden dat geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en eigendom aan leverancier te verschaffen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. Indien de door leverancier verstrekte garantie een zaak of halffabrikaat betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 16 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van leverancier op koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Leverancier heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding
1. Leverancier is bevoegd de overeenkomst op te schorten/ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen en / of koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde goederen.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 20 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Voorzoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en hieraan zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Vrijwaringen
1. Koper vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 22 Geschillen
1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.